Dokumenty

 Návrh oprávněného na změnu exekutora- Po vyplnění tento formulář zašlete nejprve exekutorovi, který v současnosti Vaši exekuci vede, a v případě jeho nesouhlasu se změnou exekutora nebo pokud se k návrhu nevyjádří, následně soudu, který exekuci nařídil nebo ho provedením Vámi zahájené exekuce pověřil.
Výzva k dražbě nemovitých věcí, respektive přerušení jejich prodeje jinému exekutorovi- Jestliže je nemovitá věc povinného postižena souběžně více exekucemi a Vámi vedená exekuce není v katastru nemovitostí zapsána jako první, lze dosáhnout prostřednictvím tohoto návrhu urychlení zpeněžení nemovitého vlastnictví povinného a případně i lepší uspokojení Vašeho nároku.
Plná moc- Pokud nemůžete, či nechcete v řízení vystupovat sám/sama, můžete v kterékoli fázi řízení zmocnit jinou osobu ke svému zastupování tímto dokumentem ať již ke všem nebo jen některým v něm jmenovaným úkonům.
Exekuční návrh prostřednictvím advokáta- Jako běžný exekuční návrh, jen doplněný o specifika zastoupení.
Exekuční návrh na vyklizení bytu, domu, pozemku- Konkrétní identifikační údaje ve vzoru (označení osob, rozhodnutí a nemovitých věcí) nahraďte svými dle vykonatelného rozsudku. V návrhu je třeba uvést adresu trvalého pobytu povinného. Pokud není místo trvalého pobytu povinného v obvodu okresního (obvodního) soudu, který vydal rozsudek, který navrhujete vykonat, je třeba opatřit si od jeho autora a předložit exekutorovi jeho originál s vyznačenou doložkou vykonatelnosti.
Exekuční návrh- Konkrétní identifikační údaje ve vzoru (označení osob, rozhodnutí a nároků) nahraďte svými dle vykonatelného rozhodnutí. V návrhu je třeba uvést adresu trvalého pobytu povinného. Pokud není místo trvalého pobytu povinného nebo sídlo povinné právnické osoby v obvodu okresního (obvodního) soudu, který vydal rozhodnutí, které navrhujete vykonat, je třeba opatřit si od jeho autora a předložit exekutorovi jeho originál s vyznačenou doložkou vykonatelnosti.
Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení- Prostřednictvím formuláře zde na uvedené adrese můžete uplatnit svá práva vůči povinnému, jenž se ocitl v úpadku: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
Exekuční návrh k vymožení výživného - dlužného i běžného- Konkrétní identifikační údaje ve vzoru (označení osob, rozhodnutí a nároků) nahraďte svými dle vykonatelného rozsudku. V návrhu je třeba uvést adresu trvalého pobytu povinného. Pokud není místo trvalého pobytu povinného v obvodu okresního (obvodního) soudu, který vydal rozsudek, který navrhujete vykonat, je třeba opatřit si od jeho autora a předložit exekutorovi jeho originál s vyznačenou doložkou vykonatelnosti.
Přihláška pohledávky do exekučního řízení prodejem nemovitostí- Prostřednictvím tohoto formuláře můžete uplatnit svůj nárok v exekučním řízení vedeném jiným exekutorem, v němž dochází k prodeji nemovitých věcí Vašeho dlužníka.
Žádost věřitele o výpis z upraveného seznamu přihlášených pohledávek- Pokud hodláte jako částečně uspokojený, či neuspokojený věřitel v rámci insolvenčního řízení, jehož pohledávka nebyla popřena, jenž nedisponuje jiným exekučním titulem, po skončení insolvenčního řízení vymáhat svá práva exekucí, je třeba získat jako exekuční titul výpis z upraveného seznamu přihlášených pohledávek, který je třeba zaslat insolvenčnímu soudu. Žádost je zpoplatněna soudním poplatkem 150,- Kč.
Exekuční návrh k vymožení směnky- Jako běžný exekuční návrh, avšak zohledňující specifika směnek.

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing