Splatnost

datum: 2.6.2024

Dle usnesení Okresního soudu v Náchodě č.j. 22 EXE 821/2023-79 z 3.4.2024 je klíčové správné porozumění termínu splatnost výživného, které bylo stanoveno povinnému hradit „nejpozději do každého 15. dne měsíce předem k rukám matky nezletilé“. Splatnost výživného přitom upravuje § 921 odst. 1 o. z. Sousloví „měsíčně předem“ (přímo uvedené v ustanovení § 921 odst. 1 o. z.) bylo přitom převzato z původního zákona o rodině č. 94/1963 Sb. Z komentářové literatury k této úpravě vyplývá, že požadavku placení výživného dopředu odpovídá nejpozději 15. den v daném měsíci. Tento závěr tedy znamená, že má-li hradit povinný výživné ke každému 15. dni v měsíci předem (či ke kterémukoli dřívějšímu dni v tomto měsíci), výživné za měsíc únor bude splatné 15. února (či kterýkoli jiný dřívější den dle rozhodnutí), a stále bude dodrženo pravidlo platby výživného na měsíc dopředu. Ostatně z uvedeného vychází i aktuální judikatura k současnému občanskému zákoníku (§ 921 o. z.), která uvádí, že …“jde-li o splatnost výživného, soudy pravidelně využívají formulace „...výživné je splatné k rukám matky vždy do každého dvacátého dne v měsíci předem“. Tradice si takové stanovení data splatnosti vykládá tak, že běžné výživné je splatné vždy do soudem stanoveného data v daném kalendářním měsíci, nikoliv „předem“, tedy o měsíc dříve. A to, i když by bylo gramaticky i s ohledem na to, že by mělo být k dispozici již v době, kdy má být vynakládáno, logické, že výživné „předem“ znamená, že má být placeno již o měsíc dříve - např. výživné za květen 2016 do 20. 4. 2016“. (srov. Svoboda, K. Nesporná řízení II. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,2016, 312 s., 81 - 83). Stejné závěry také uvádí komentář k Občanskému zákoníku in Petrov, J.,Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C.H. Beck, 2023, § 291, potvrzující, že „jakkoliv to ze zákona explicitně nevyplývá, formulace na měsíc dopředu znamená, že stanovené výživné je splatné pro kalendářní měsíc nejpozději do první poloviny tohoto měsíce (tedy např. výživné za měsíc leden by tedy mělo být zaplaceno na počátku měsíce ledna, nejpozději do patnáctého dne měsíce). Odchylky jsou možné na základě dohody, jak vyplývá ze zákonného znění shora.“. Obsahově takto ustálený termín („měsíčně předem“) je shodný s termínem „toho kterého měsíce“, který je pouze pro běžného uživatele (účastníka) lépe srozumitelnější.

Viz např. též usnesení NS ČR z 26.5.2011 sp. zn. 20 Cdo 5228/2009.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing